Phần mềm tạo bài giảng AP 7.0

https://app.box.com/s/rdmdpx2prsegm7oxxi64m4c3lx2soix8